Служба в органах місцевого самоврядування

 

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, а також загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування визначає Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року № 2493-III.

Служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

Посадами в органах місцевого самоврядування є:

 • виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;
 • виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;
 • посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У свою чергу, стаття 10 цього Закону передбачає, що прийняття на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється:

 • на посаду сільського, селищного, міського голови, старости в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
 • на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;
 • на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою;
 • на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах:

 • служіння територіальній громаді;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • верховенства права, демократизму і законності;
 • гуманізму і соціальної справедливості;
 • гласності;
 • пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
 • рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;
 • професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
 • підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків;
 • дотримання прав місцевого самоврядування;
 • правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;
 • захисту інтересів відповідної територіальної громади;
 • фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • самостійності кадрової політики в територіальній громаді.

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими напрямами:

 • законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності;
 • захист прав місцевого самоврядування;
 • організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування;
 • правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування;
 • методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.

Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється НАДС з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні та відповідно до абзацу сьомого статті 6 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та підпункту 2 пункту 3 Положення про НАДС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500.

Методичну допомогу по організації і проходженню служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть надавати відповідні комітети Верховної Ради України.

Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними органами державної влади в порядку, встановленому законом.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання служби в органах місцевого самоврядування:

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини